در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور پر مهر استاد پیمان کلانتر معتمدی: شاعر، نویسنده، حماسه سرا