در اینجا به مشاهده ی ویدئو های بیشتر از نقاشی های سمانه احسانی نیا با دهان میپردازیم .