در اینجا به مشاهده ی ویدئو های بیشتر از مصاحبه های سمانه احسانی نیا میپردازیم .

مصاحبه سمانه احسانی نیا با شبکه کردستان عراق :


بازدید از منزل سمانه احسانی نیا :

سمانه احسانی نیا در برنامه شهر باران بخش اول :


سمانه احسانی نیا در برنامه شهر باران بخش دوم :